CDQ – First Come First Serve

Download another hot clean mp3 audio song lyrics by CDQ and this music is titled “First Come First Serve”.

The catchy tune is one that would definitely rise the ranks of CDQ on the chart list this year.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD

 

Lyrics

 

E sai Baba E sai baba`

Yee Yee eeh

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo FCFS

I no really like woman but i like big bacca

Oluchi he be like enter any time wey you waka

Woss! joke apart you don turn me to Saka

Pélu shiki shiki ee ni sé lo jé ka símí waka

Mío really drive but mà ee gàn bí mólu é

béré mu sígà óbò fénú mole é

I gbàdun you cos you lean jeka code éé

Forget say you long lori bed mó mà fold éé

Ho! Baby come take the kiss to ma Bma

Alaye pi é sé normal na Halima

Lasgidi boi i be no bi Nima

Mórípé you no know who am i seen see mà

There girlfriends dey book me for date

sharp guyz we dey camp all there crush for days

We taking over the raiders them dey beef us

Knowing Oluwà is GPS wey dey lead us

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS

Ti ba tin si bo bo. FCFS

Ti ba ti ye bo bo. FCFS

On Saturday i follow Sunday to one party

Na so the bouncer dey halla for my padi

Were your ID i no wan hear ngbati

Before i check wón tí shà padi mí n gbàti

Afópe àshé couples dem dey look us

Na so dem clear road see the table wey dem put us

Éyàn làlà bí biggy come dey groove us

Big girl bí 16 they wan nearly wound us

À gbómó àn gbómó ló bouncer óóbí

So you fit dey beg for money tórí Anobi

Sébí wó ní mayweather as i wan enter

Now ófé gbà tips lówó mí you dey mental

Éni àyé óyé tólón gbà ‘lé sà’déléyé

E fly kankan; Bobo ni shay eyin je eye

Fine girl, ma lo ko s’owo Alawin ooh

Esin inu iwe ni yin joo packaging le n’lo

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin shi bo bo First come first serve

Ti nba tin ye bobo First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin shi bo bo First come first serve

Ti nba tin ye bobo First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin shi bo bo First come first serve

Ti nba tin ye bobo First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve

Ti nba tin shi bo bo First come first serve

Ti nba tin ye bobo First come first serve