Joe Mettle – Sunsum Nwom

Joe Mettle – Sunsum Nwom

Download another hot new mp3 free audio song by Joe Mettle and this amazing song is titled “Sunsum Nwom”

pulled from his 2019 album titled ”Wind of Revival”

Listen up below.

Joe Mettle – Sunsum Nwom DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Sunsum a efiri
Agya ne Oba
Nyame sunsum ee
Yeretwen wo oo
Eye a bra ntem
Sunsum a efiri
Agya ne Oba
Nyame sunsum ee
Yeretwen wo oo

Eye a bra ntem
Yeretwen wo oo
Nyame ee sunsum
Fa W’aho)den bra
Ma yenfa ye w’adwuma
Sunsum a efiri
Agya ne Oba
Nyame sunsum ee
Yeretwen wo oo

Eye a bra ntem
S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo
Eyaa bra oo
Eyaa bra oo
S3 y3fr3 wo a gye y3n so
Gye y3n so oo
Gye y3n so oo
Onyame honhom kronkron
Bra b3tena me
Kaino na me nna woo me

Na wo woo me
Oy3 Onyame bi
Woy3 Onyame bi
Wofiri agya ne oba no
Wa 3neonyam te s3 wo nti
Y3b3 yi way3 daa
Woy3 Onyame bi
Wofiri agya ne oba no

Wa 3neonyam te s3 wo nti
Y3b3 yi way3 daa
Y3b3 yi way3 daa
Y3b3 yi way3 daa
Y3b3 yi way3 daa
Woy3 Onyame bi
Wofiri agya ne oba no
Wa 3neonyam te s3 wo nti

Y3b3 yi way3 daa
Monda Nyame ase daa
Wo wiase aman nyinaa
Wo somaa ne ba kro no

B33 yi yen awer3ho
Wo somaa ne ba kro no
B33 yi yen awer3ho
Wo somaa ne ba kro no
B33 yi yen awer3ho